O firmie

KONTAKT

Tel. 508 483 675

 dyplom11

                                                                                                                                                 

 

 

Prestiżowe wyróżnienie dla WellyssLaser za wprowadzenie na polski rynek wysokiej jakości sprzętu kosmetycznego w przystępnych cenach.

 

WellyssLaser zajmuje się wyposażeniem gabinetów kosmetycznych, SPA oraz gabinetów medycyny estetycznej w profesjonalny, wysokiej jakości sprzęt kosmetyczny. Prezentowane przez nas urządzenia kosmetyczne to wyroby największych światowych producentów, odznaczające się wysoką jakością , atrakcyjnym designem oraz wykorzystujące najnowocześniejsze osiągnięcia technologiczne w kosmetologii i dermatologii. Wszystkie urządzenia posiadają wymagane certyfikaty, również medyczne.

NASZA OFERTA SKIEROWANA JEST DO ODBIORCY DETALICZNEGO ORAZ DO ODBIORCY HURTOWEGO. Dzięki bezpośredniej współpracy z Producentem i pominięciem pośredników, oferujemy Państwu wysokiej jakości sprzęt, po bardzo atrakcyjnych cenach.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW OFERUJEMY PAKIETY LOJALNOŚCIOWE GWARANTUJĄCE STAŁE, NIŻSZE CENY I WIELE INNYCH ATRAKCYJNYCH ROZWIĄZAŃ. Oferta urządzeń będzie na bieżąco poszerzana, tak , aby znalazły się w niej najnowocześniejsze urządzenia do pielęgnacji urody, aby każdy z Państwa znalazł dla siebie odpowiednie urządzenie w przystępnej cenie i miał możliwość rozwoju swojego gabinetu zgodnie z rosnącymi wymaganiami Klientów.

JESTEŚMY ALTERNATYWĄ DLA FIRM FRANCZYZOWYCH!

BEZ DODATKOWYCH OPŁAT I STAŁYCH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH UMOŻLIWIAMY PAŃSTWU WYPOSAŻENIE SWOICH GABINETÓW W PROFESJONALNY SPRZĘT KOSMETYCZNY, PO BARDZO ATRAKCYJNYCH CENACH. POZWOLI TO PODNIEŚĆ JAKOŚĆ I STANDARD WASZEGO GABINETU ORAZ ROZSZERZYĆ OFERTĘ WYKONYWANYCH USŁUG, STWORZENIE DLA KLIENTÓW PAKIETÓW ODMŁADZAJĄCO-UPIĘKSZAJĄCYCH, RELAKSUJĄCYCH ITP.

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę na każdym etapie współpracy.

ZAPEWNIAMY SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY, SZKOLENIA Z OBSŁUGI ZAKUPIONYCH URZĄDZEŃ ORAZ WSZELKĄ POMOC MARKETINGOWĄ WYKFALIFIKOWANEJ kadry .

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

Zespół WellyssLaser

 

OGÓLNE WARUNKI UMÓW I ZAMÓWIEѧ 1.
[Postanowienia ogólne]
Definicje:
OWU – niniejszy dokument, zawierający ogólne warunki umów zawieranych przez Sprzedającego;
Sprzedający – Pani Iwona Pilch-Wajda, prowadząca działalność pod firmą FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ORSIHOME Iwona Pilch-Wajda (adres: ul. Kletówki 40, 38-400 Krosno), identyfikująca się numerami: NIP: 6842114546 i REGON: 370998411;
Kupujący – osoba prawna oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zawierająca ze Sprzedającym Umowę sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
Strony – Sprzedający i Kupujący;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawierana w formie pisemnej pomiędzy Stronami;
Towar – przedmioty, których sprzedażą zajmuje się Sprzedający - tj. m. in. urządzenia do przeprowadzania zabiegów kosmetycznych, będące przedmiotem Umowy sprzedaży.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zamówienie złożone w naszej firmie jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków.

OWU określają prawa i obowiązki Stron Umów sprzedaży.
 OWU stosuje się jedynie w zakresie nieuregulowanym tą Umową sprzedaży. Strony mogą odstąpić od postanowień zawartych w OWU w drodze postanowienia zawartego jedynie w pisemnej Umowie sprzedaży (forma pisemna zastrzeżona jest pod rygorem nieważności).
OWU nie stosuje się w stosunkach Sprzedającego z Konsumentami.
Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z OWU przed podpisaniem Umowy sprzedaży (o ile została zawarta w formie pisemnej) lub przed złożeniem zamówienia. OWU przedkładane są Kupującemu przed sprzedażą lub są dostępne pod adresem określonym w ust. 1. lit. b) powyżej, a także na stronie internetowej Sprzedającego.
Sprzedający może uwarunkować zawarcie Umowy sprzedaży od pisemnej akceptacji OWU przez Kupującego, choć nie jest to wymagane.
Gdy Strony pozostają w stałych stosunkach gospodarczych, jednokrotne zaakceptowanie OWU przez Kupującego ma skutek do wszystkich później zawartych Umów sprzedaży aż do czasu pisemnego porozumienia wykluczającego stosowanie OWU miedzy Stronami.§ 2.
[Ceny i materiały reklamowe]
Oferty, reklamy oraz inne ogłoszenia o Towarach z oferty handlowej Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Ceny określone w cennikach pochodzących od Sprzedającego (w tym dostępne na stronie internetowej Sprzedającego) są wiążące wyłącznie do czasu wydania nowego cennika. Ceny podane w cennikach są cenami netto i należy doliczyć do nich podatek VAT. § 3.
[Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży]
Strony ustalają w drodze indywidualnych negocjacji szczegóły sprzedaży Towarów, w szczególności rodzaj zamawianych Towarów, ich ilość, miejsce i termin dostawy.
Umowa sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązującym zapłaty zaliczki o której mowa w § 2. ust. 3. Umowy sprzedaży.§ 4.
[Warunki płatności]
Kupujący zobowiązany jest do wpłacenia Sprzedającemu zaliczki zgodnie z postanowieniami Umowy sprzedaży.
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty pozostałej części ceny w terminie wskazanym w fakturze VAT dostarczanej Kupującemu razem z Towarem.
Zapłata zarówno zaliczki, jak i pozostałej części ceny nastąpi na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w Umowie sprzedaży.
Za dzień dokonania zapłaty zaliczki uważa się dzień uznania na właściwym rachunku bankowym Sprzedającego zapłaty całej kwoty zaliczki. Za dzień dokonania zapłaty za Towar uważa się dzień uznania na właściwym rachunku bankowym Sprzedającego zapłaty całości ceny Towarów.
W razie opóźnienia w zapłacie, Sprzedającemu przysługują od Kupującego odsetki ustawowe.
Uprawnienie wskazane w ust. 5. powyżej nie pozbawia Sprzedającego możliwości żądania od Kupującego odszkodowania przewyższającego kwotę odsetek ustawowych.
W razie opóźnienia w zapłacie, Sprzedający może wg własnego wyboru zaliczyć kwoty zapłacone przez Kupującego wpierw na należności odsetkowe bądź na należność główną. Strony wyłączają uprawnienie Kupującego wskazane w art. 451. § 1. zd. 1. kodeksu cywilnego.
W razie opóźnienia w zapłacie należności choćby z jednej faktury VAT, Sprzedający uprawniony jest do wstrzymania realizacji Umów sprzedaży lub części Umów sprzedaży jeszcze nie wykonanych do czasu całkowitej zapłaty przez Kupującego ceny Towarów wraz z odsetkami.
Kupującemu nie przysługuje prawo do dokonywania potrąceń lub cesji wierzytelności, chyba że uzyska na to uprzednią pisemną (pod rygorem nieważności) zgodę Sprzedającego.
Podniesienie jakichkolwiek zastrzeżeń do Umowy sprzedaży lub OWU nie uprawnia go do wstrzymania jakichkolwiek płatności.
Do czasu zapłaty całości ceny za Towar, pozostaje on własnością Sprzedającego.§ 5.
[Warunki dostawy]
Termin dostawy Towaru przez Sprzedającego wskazany jest w Umowie sprzedaży.

Opóźnienie dostawy wynikające z okoliczności niezależnych od sprzedającego nie powoduje anulowania zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających z tego opóźnienia.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku siły wyższej lub zdarzeń takich jak , nieterminowa dostawa przez kuriera, przedłużenie procedur celnych, lokaut, strajk, epidemia, wojna, zajęcie majątku, pożar, powódź, awaria narzędzi produkcyjnych, opóźnienie transportu lub inne zdarzenie powodujące częściową lub całkowitą niezdolność sprzedającego lub jego dostawców do prowadzenia działalności.

Sprzedający zawiadomi kupującego o wymienionych wyżej okolicznościach i zdarzeniach w terminie, w którym będzie to możliwe.
Opóźnienie dostawy wynikające z okoliczności charakterystycznych dla siły wyższej powoduje - przedłużenie terminu dostawy lub udostępnienia bez prawa którejkolwiek ze stron do innego odszkodowania.

Dostawa w przewidzianym terminie w każdym wypadku jest uzależniona od wykonania przez kupującego wszystkich zobowiązań wobec sprzedającego.


Towary są dostarczane przez przewoźnika na adres Kupującego wskazany w Umowie Sprzedaży. Powyższe nie uchybia postanowieniom ust. 4. poniżej, które przeważają.
Sprzedający ponosi koszty dostawy.
Kupujący jest obowiązany odebrać Towary w miejscu i terminie ustalonym Umową sprzedaży, chyba że Sprzedający wskaże później inny termin lub miejsce w korespondencji elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej Kupującego – wtedy wiążący jest termin i miejsce wskazane przez Sprzedającego później. Jeśli Kupujący nie może tego uczynić powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedającego niezwłocznie, ale nie później niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed uzgodnionym w Umowie sprzedaży terminem dostawy Towaru.
W sytuacji gdy Kupujący nie odebrał Towaru w terminie, Towar ten jest przechowywany przez Sprzedającego na koszt i ryzyko Kupującego.
Z chwilą wydania przez Sprzedającego Towaru przewoźnikowi, na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Jeżeli jednak Kupujący nie odebrał Towaru w terminie, korzyści i ciężary związane z Towarem (oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru) przechodzą na Kupującego w pierwotnie uzgodnionym terminie, w którym Towar miał być odebrany przez Kupującego. Postanowienie zawarte w zdaniu poprzednim pozostaje bez uszczerbku dla ust. 4. powyżej.§ 6.
[Ogólne warunki użytkowania Towarów]
Kupujący i inne osoby są obowiązane do używania Towarów zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez Sprzedającego lub producenta, w tym zgodnie z instrukcją i inną dokumentacją.
Nieprzestrzeganie przez Kupującego lub inne osoby postanowień z ust. 1. powyżej wyłącza odpowiedzialność Sprzedającego za wady Towaru i szkodę spowodowaną przez Towar, w najszerszym zakresie dopuszczalnym na gruncie obowiązujących przepisów.§ 7.
[Dane osobowe]
Kupujący oświadcza i zapewnia, że uzyskał lub uzyska zgodę na przetwarzanie danych osobowych od wszystkich osób, których dane przekazał, przekaże lub w jakikolwiek sposób udostępnił lub udostępni Sprzedającemu do przetwarzania w celu realizacji Umowy.
Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego w najszerszym dopuszczalnym zakresie wskazanym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, Poz. 883 ze zm.). Kupujący jest uprawniony do dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, a dane te podaje na zasadzie dobrowolności. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się, jeżeli Kupujący jest osobą fizyczną.
W przypadku zgłoszenia Sprzedającemu przez osoby, o których mowa w ust. 1. powyżej, roszczeń z tytułu nieuprawnionego przetwarzania ich danych osobowych, Kupujący zwolni Sprzedającego od odpowiedzialności powstałej w związku z przetwarzaniem wyżej wymienionych danych, w tym w szczególności pokryje wszelkie koszty poniesione przez Sprzedającego w razie zgłoszenia roszczeń wyżej wymienionych osób w związku z przetwarzaniem tych danych. Ponadto, w razie wystąpienia przez wyżej wymienione osoby na drogę sądową z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Sprzedającemu z tytułu nieuprawnionego przetwarzania ich danych osobowych, Kupujący wstąpi do postępowania w miejsce Sprzedającego lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego.§ 8.
[Odpowiedzialność i odstąpienie od realizacji zamówienia]
Jeśli Towar nie zostanie odebrany z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedający po wyznaczeniu Kupującemu dodatkowego, 14 (czternasto) dniowego terminu do odbioru Towaru, może od Umowy sprzedaży odstąpić w części lub w całości. Powyższe nie uchybia uprawnieniom Sprzedającego określonym w § 5. ust 5. OWU.
Prawo odstąpienia, o którym mowa ust. 1. powyżej, może zostać wykonane przez Sprzedającego w terminie 90 dni od upływu dodatkowego terminu do odbioru Towaru, o którym mowa w ust. 1. zd. 1. powyżej.
W przypadku odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie Sprzedający zachowa zaliczkę, o której mowa w § 4. ust. 1. OWU.
Sprzedający odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone przez Sprzedającego z winy umyślnej.
Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego i innych osób, z wszelkich tytułów, ogranicza się do kwoty stanowiącej równowartość sprzedanego daną Umową sprzedaży Towaru.
Sprzedający nie odpowiada za użycie lub wykorzystanie Towarów w sposób naruszający prawa osób trzecich, w szczególności w zakresie dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej.§ 9.
[Prawa autorskie]
Wszelkie materiały promocyjne (np. katalogi, ulotki, zdjęcia, wzory oraz materiały znajdujące się na stronie internetowej Sprzedającego) chronione są prawami autorskimi. Kupujący może korzystać z ww. materiałów jedynie w celu wykonania Umowy. Powielanie i rozpowszechnianie danych lub informacji, jak również ich fragmentów oraz zdjęć bez zgody uprawnionego jest zabronione, chyba że właściwy przepis prawa stanowi inaczej.§ 10.
[Zachowanie poufności]
W związku z powierzeniem przez Sprzedającego informacji poufnych, Kupujący zobowiązany jest przez cały okres realizacji Umowy sprzedaży, jak też w 10 (dziesięć) lat po jego zakończeniu, do zachowania ich w poufności oraz zapewnienia im ochrony w stopniu co najmniej równym poziomowi ochrony, w jakim chroni własne informacje poufne, nie mniejszym jednak niż uzasadniony w danych okolicznościach. Jako informacje poufne należy rozumieć wszelkie informacje udostępnione Kupującemu przez Sprzedającego, a także wszelkie informacje pozyskane przez Kupującego w toku wykonywania Umowy, w szczególności:
treść Umowy;
treść negocjacji prowadzących do zawarcia Umowy;
informacje ekonomiczne, finansowe, techniczne i handlowe dotyczące działalności Sprzedającego w tym Towarów;
informacje dotyczące know-how Sprzedającego;
informacje zawarte w dokumentacji Towarów.
Kupujący w szczególności:
nie ujawni żadnych informacji poufnych osobom trzecim, poza osobami upoważnionymi do otrzymania takich informacji przez Sprzedającego;
nie będzie tworzyć żadnych kopii informacji poufnych, otrzymanych od Sprzedającego, z wyjątkiem kopii niezbędnych dla wykonania Umowy;
nie będzie wykorzystywać otrzymanych informacji poufnych dla celów innych niż służących współpracy pomiędzy Stronami;
w przypadku zaprzestania współpracy ze Sprzedającym, niezwłocznie zwróci wszystkie dokumenty i informacje zawierające informacje poufne, nie pozostawiając sobie ani osobom trzecim żadnych ich kopii, chyba że prawidłowe korzystanie z Towarów wymaga zatrzymania przez Kupującego niektórych dokumentów lub informacji.
Kupujący może ujawnić informacje poufne tylko po uzyskaniu uprzedniego pisemnego zezwolenia Sprzedającego (pod rygorem nieważności) lub jeżeli wynika to z żądania sądu lub innego uprawnionego organu, pod warunkiem, że ujawnienie takie jest obowiązkowe i że umożliwiono Sprzedającemu uzasadnioną kontrolę ujawnianej informacji przed dokonaniem ujawnienia oraz zapewniono możliwość zgłoszenia zastrzeżenia co do faktu ujawnienia.
W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień zawartych w ust. 1.-3. powyżej Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w kwocie 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie, przy czym Sprzedający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.§ 11.
[Postanowienia końcowe]
Sprzedający może udzielić Kupującemu gwarancji na zasadach określonych w odrębnej pisemnej umowie lub odrębnym pisemnym porozumieniu (forma pisemna gwarancji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności).
Powołane w treści OWU, bez bliższego oznaczenia, numery paragrafów (§), ustępów (ust.) i liter (lit.) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne OWU.
Postanowienia OWU mają zastosowanie do wszelkich Umów sprzedaży z zastrzeżeniem brzmienia § 1. ust. 3. OWU. Niedopuszczalne jest powoływanie się przez Kupującego na nieznajomość OWU po złożeniu podpisu pod Umową lub pod stosownym oświadczeniem umieszczonym w treści zamówienia lub pod OWU.
Strony wyłączają w najszerszym możliwym zakresie stosowanie art. 556.-576. kodeksu cywilnego.
Kupujący zobowiązuje się informować Sprzedającego o każdej zmianie adresu, nie później jednak niż w dniu takiej zmiany. Jakiekolwiek pismo wysłane na adres Kupującego wskazany w Umowie, jako adres do korespondencji (lub inny oficjalnie zgłoszony adres) niepodjęte przez Kupującego w terminie lub którego odbioru Kupujący odmówił, uznane będzie za skutecznie doręczone z upływem terminu, w którym Kupujący był zobowiązany odebrać pismo, albo z dniem, w którym Kupujący odmówił odbioru pisma. W razie konieczności, Sprzedający będzie mógł doręczyć korespondencję w inny sposób. Powyższe stosuje się odpowiednio do korespondencji elektronicznej.
Jeżeli jedno lub więcej postanowień OWU będzie lub stanie się nieważne lub bezskuteczne w całości bądź części, nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień. W miejsce postanowienia nieważnego lub bezskutecznego będzie miało zastosowanie postanowienie, które najbardziej zbliżone jest do osiągnięcia celu założonego w OWU.
Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedającego nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania Umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. niezawinione przez Sprzedającego zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu producenta, ograniczenia spowodowane zarządzeniem władz, okolicznościami przyrody w tym klęską żywiołową, strajkami, blokadami dróg, działaniami wojennymi lub stanami nadzwyczajnymi itp.
Wszelkie spory wynikłe w związku z interpretacją lub wykonywaniem postanowień Umowy lub OWU Strony będą starały się rozwiązywać polubownie. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla adresu Sprzedającego wskazanego w § 1 ust. 1. lit. b) OWU. Postanowienia niniejszego ustępu nie będą rozumiane jako zapis na sąd polubowny.
OWU i Umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Umową lub OWU zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

IMPORTER I WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR PROFESJONALNYCH URZĄDZEŃ KOSMETYCZNYCH I  MEDYCZNYCH

Katalog Produktów

Odwiedź
kategorię

Urządzenia
wyszczuplające

Odwiedź
kategorię

Szkolenia
kosmetyczne

Odwiedź
kategorię

Wynajem
sprzętu

"...Cofnij czas o kilka lat
mierz wysoko i spełniaj marzenia."

Kontakt

Finansowanie
+48 606 496 357

Dla klientów, którzy zdecydują się zakupić urządzenia medyczne w naszej firmie korzystając z leasingu lub pożyczki medycznej polecamy sprawdzone rozwiązania oferowane przez naszego Partnera firmę KRC MedFinance. Dostępność kilku firm finansujących w jednym miejscu oraz doświadczenie tej firmy we współpracy z dostawcami medycznymi gwarantuje szybkie
i skuteczne przeprowadzenie całego procesu.

 

 

wiecej...

 

Szkolenia

Przy zakupie sprzętu zapewniamy szkolenia z jego obsługi. Szkolenia przeprowadzone są przez wyspecjalizowaną katdrę.

Po zakończeniu szkolenia wydany zostaje certyfikat.

 

Serwis
+48 501 374 141

Zapisz się na newsletter